Allmänna villkor

 

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när Evertrust Consulting AB (”ETC”) tillhandahåller en tjänst till en fysisk eller juridisk person. ETC bedriver försäljning av digitala dokument på webbplatsen GDPR-paket.se (”GDPR-paket.se” eller ”webbplatsen”). Webbplatsen är avsedd för företag, organisationer och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Kunden accepterar dessa allmänna villkor genom att ingå köp av GDPR-paket.se av digitala dokument, mallar eller andra varor och tjänster.

Den som genomför köp på webbplatsen kallas för kund. ETC förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet och i förekommande fall av beställarens behörighet att företräda kunden innan registrering accepteras.

ETC förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt ändra i det utbud av dokument, och annat innehåll som GDPR-paket.se innehåller. Avtal mellan ETC och kund ska anses ha träffats när kunden genomfört ett köp på webbplatsen.

ETC har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Gällande version publiceras på webbplatsen.

Kunden ansvarar för att informera sig om de vid var tid gällande allmänna villkoren, vilka återfinns på sajten www.gdpr-paket.se, innan kunden genomför ett köp via webbsidan.

Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på GDPR-paket.se:s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokument och dokumentmallar m.m. som finns på webbsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

ETC ger kunden en icke tidsbegränsad rätt att använda av kunden nedladdade dokument och mallar från GDPR-paket.se och som kunden erlagt fullständig betalning för. Licensen gäller endast inom ramen för kundens näringsverksamhet och endast för det företag som ingått köpeavtalet.

Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja GDPR-paket.se och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att sälja vidare eller låta andra företag ta del av dokument och dokumentmallarna. Detta hindrar inte kunden från att öppet publicera eller använda färdigställda dokument baserat på mallarna på avsett sätt men någon kommersiell vidarelicensiering eller försäljning är inte tillåtet.

ETC förbehåller sig rätten att i dokumentmallar inarbeta märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd dokumentmall tagit. Denna information utgör underlag i de fall ETC avser påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av dokumentmall eller expertsvar.

Uppsägning

ETC förbehåller sig vidare rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till GDPR-paket.se, om kunden utnyttjat GDPR-paket.se eller licensen i strid mot avtalet eller annars på ett otillbörligt sätt.

Pris och betalningsvillkor

Kostnad för köp av dokument och mallar är det pris som anges på webbplatsen när kund bekräftar köpet.

Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tidpunkt gällande momssats.

Eventuella fakturor ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med två procent per påbörjad månads försening. ETC förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av kunden från GDPR-paket.se.

Överlåtelse

ETC äger när som helst rätt att överlåta sina förpliktelser enligt avtalet med kunden till annan fysisk eller juridisk person. Det innebär att den information om kunden och de förpliktelser ETC har i förhållande till kunden övergår till förvärvaren.

Ansvarsbegränsning

GDPR-paket.se:s innehåll är endast ägnat att ge exempel på avtal, checklistor och dokument för slutredigering av kund. Innehållet är därför endast avsett att fungera som utgångspunkt för kundens fortsatta användning. Innehållet på GDPR-paket.se är därför inte avsett att ersätta kundens användning av juridisk eller annan professionell rådgivning som kan behövas vid nyttjande av innehållet i GDPR-paket.se på bästa sätt. ETC åtar sig därför inte något rådgivaransvar i förhållande till enskild kund eller tredje man.

Kunden står risken den skada som kan eller skulle kunna uppstå vid användning och nyttjande av innehållet i GDPR-paket.se. ETC ansvarar därmed inte för skada eller kostnader som kan eller skulle kunna uppstå vid användning av GDPR-paket.se och dess innehåll såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos ETC kan visas. ETC:s ansvar är begränsat till det pris som kund betalat till ETC.

ETC utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i GDPR-paket.se i den mån det behövs för att säkerställa en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. ETC eftersträvar att i möjligaste mån utföra uppgradering och service utanför ordinarie kontorstid för att minimera nertid av webbplatsen.

ETC ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller för olägenhet som uppstår om webbsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för ETC att du känner dig trygg när du tillhandahåller oss dina personuppgifter. ETC har därför upprättat en personuppgiftspolicy som bland annat beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilket syfte det sker och enligt vilken rättslig grund. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på www.evertrust.se och utgör en del av de allmänna villkoren.

Tvist

Tvist gällande tolkning eller tillämpning som uppstår med anledning av avtalet ska lösas av allmän domstol i enlighet med svensk lag.